Nadanie obywatelstwa polskiego dziecku urodzonemu za granicą

Jak wiele innych państw na świecie, prawo polskie zezwala obywatelowi polskiemu na posiadanie również obywatelstwa innego państwa. Również obywatel innego kraju może się starać o nabycie obywatelstwa polskiego.
Obywatelem polskim zostaje, automatycznie,  dziecko urodzone, lub znalezione (jeżeli oboje rodzice są nieznani) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (prawo ziemi, Art. 14 pkt 2 i art.15 ustawy o obywatelstwie polskim). Dodatkowo, dziecko adoptowane („przysposobione”) przez osobę posiadającą obywatelstwo polskie z mocy prawa nabywa obywatelstwo polskie jeżeli proces przysposobienia nastąpił zanim dziecko ukończyło 16 rok życia. Dziecko jest wtedy traktowane tak jakby nabyło obywatelstwo polskie wraz z dniem narodzenia.
Obywatelstwo polskie można także nabyć na podstawie zasady krwi – czyli jeżeli oboje lub jedno z rodziców ma obywatelstwo polskie, może się ubiegać o nadanie obywatelstwa  swojemu dziecku, nawet jeżeli to urodziło się za granicą (Art. 14, pkt 1 ustawy o obywatelstwie polskim). Jeżeli rodzice dziecka urodzonego za granicą starają się o obywatelstwo polskie, mogą w we wniosku o nadanie uwzględnić swoją małoletnią pociechę i tym samym nadać dziecku obywatelstwo polskie.
Nadania obywatelstwa polskiego cudzoziemcowi  dokonuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek cudzoziemca lub, w przypadku osób małoletnich na wniosek jego rodziców lub opiekunów prawnych.
Osoby starające się o obywatelstwo polskie i mieszkające na stałe za granicą składają wniosek za pośrednictwem lokalnej placówki Konsulatu RP.

Proces ubiegania się o obywatelstwo należy zacząć od przygotowania odpowiednich dokumentów:
1) wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego ( http://www.chicago.msz.gov.pl/resource/1f1f1f0d-365c-4175-920a-3cf165e26538:JCR )
2) 1 zdjęcie formatu paszportowego
3) Dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku, w szczególności dokumenty:
    a) potwierdzające tożsamość i obywatelstwo,
    b) uprawniające do zamieszkania i pobytu na terenie RP,
    c) odpisy aktów urodzenia, odpisy aktów małżeństwa lub inne dokumenty określające stan cywilny,
    d) stwierdzające tożsamość i obywatelstwo małżonka, stwierdzające tożsamość nieletnich dzieci,
    e) potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego przez rodziców
    f) potwierdzające utratę przez cudzoziemca, jego dziecko/dzieci obywatelstwa polskiego,
    g) stwierdzające nabycie obywatelstwa obcego przez cudzoziemca lub jego dziecko/dzieci, w      przypadku gdy w przeszłości posiadali obywatelstwo polskie
    h) potwierdzające źródło utrzymania,
    i) potwierdzające osiągnięcia zawodowe, działalność polityczną i społeczną.

Wszystkie kopie dokumentów zarówno polskich jak i amerykańskich muszą być sprawdzone i potwierdzone za zgodność z oryginałami przez konsula.Dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski a ich tłumaczenie potwierdzone za zgodność przez konsula.
Akty stanu cywilnego muszą być dołączone w oryginałach.
Dodatkowo, w przypadku niewystarczającej dokumentacji Konsulat może poprosić o jej uzupełnienie a proces wnioskowania o obywatelstwo rozpocznie dopiero po otrzymaniu kompletnej dokumentacji, co oznacza, że nia ma konkretnego czasu w jakim przyznawane jest obywatelstwo. Każdy przypadek jest traktowany indywidualnie i zależy w dużej mierze o sytuacji i stanu dokumentacji wnioskodawcy.

Osoby starające się o obywatelstwo polskie muszą mieć świadomość tego, że posiadanie obywatelstwa innego kraju nie zwalnia nas z obowiązku podporządkowania się prawu polskiemu. Prawo to traktuje nas tak jakbyśmy byli obywatelami wyłącznie Polski i zakłada, że jesteśmy świadomi iż obowiązują nas prawa i obowiązki takie same jak wszystkich obywateli. Oznacza to, w obliczu prawa polskiego, że nie możemy się  „wymawiać” obcym obywatelstwem i zobowiązaniami wobec innego kraju.

 

Źródło:  http://www.chicago.msz.gov.pl/pl/p/chicago_us_k_pl/informacje_konsularne/obywatelstwo/nadanie/
http://www.chicago.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/obywatelstwo/

 

 

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *