Zarejestrowanie w Polsce dziecka urodzonego w Stanach

Dziecko obywateli polskich automatycznie zyskuje obywatelstwo polskie po rodzicach (lub nawet po jednym z nich), ale fakt ten musi zostać odnotowany przez odpowiedni urząd aby mógł nabrać mocy prawnej. Dokument, taki jak na przykład oficjalny odpis aktu urodzenia, wystawiony przez zagraniczny ekwiwalent urzędu stanu cywilnego “może zostać przeniesiony do rejestru stanu cywilnego w Polsce w drodze transkrypcji. Transkrypcja polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego zarówno językowo, jak i formalnie, bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie stanu cywilnego”.
Proces ten jest obowiązkowy w przypadku ubiegania się przez obywatela polskiego o rejestrację stanu cywilnego, rejestrację aktu urodzenia dziecka, polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.
Wniosek o transkrypcję składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego w Polsce (przeważnie w mieście zamieszkania rodzica lub rodziców ale nie koniecznie).
Dokumenty zagraniczne muszą, oczywiście, być przetłumaczone na język polski przez odpowiednio akredytowanego tłumacza przysięgłego. Jeżeli ktoś nie ma możliwości załatwienia tego w Polsce, wszystkie wnioski można złożyć za pośrednictwem placówek konsularnych. Niezależnie od tego czy sprawy te będziemy załatwiać indywidualnie w Polsce czy za pośrednictwem Konsulatu, chcąc zarejestrować w Polsce zagraniczny akt urodzenia naszej pociechy musimy przedłożyć:
1) wniosek do wybranego Kierownika USC ( http://www.chicago.msz.gov.pl/resource/8f647d1d-907c-4e6c-9e30-1bdc5bcb4daf )
2) oryginalny akt urodzenia z załączonym Apostille (pieczęć potwierdzająca autentyczność dokumentu)
3) tłumaczenie urzędowe aktu urodzenia- dokonane przez tłumacza  przysięgłego, konsula lub osobę akredytowaną i zatwierdzoną przez konsula;
4) ważny dokument tożsamości ze zdjęciem wnioskodawcy, może to być rodzic lub „osoba, która wykaże interes prawny lub interes faktyczny w transkrypcji”
5) jeżeli przedłożone dokumenty nie zawierają pełnych danych osobowych (np. skrócone akty urodzeń) należy się liczyć z tym, że kierownik USC może zażądać dodatkowych dokumentów celem uzupełnienia brakujących informacji.

Dokumenty przedkładane w Urzędzie Stanu Cywilnego nie podlegają zazwyczaj zwrotowi (poza wyjątkowymi sytuacjami). Transkrypcja aktu urodzenia nie równa się automatycznemu nadaniu numeru PESEL, jak się to dzieje w przypadku urodzenia w Polsce. O nadanie tego numeru należy złożyć osobne podanie.
W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących dokumentów zawsze można się skontaktować z Referatem  Prawnym i Opieki Konsularnej pod następującymi numerami telefonów: 312 337 8166 w. 203 lub pod adresem: chicago.legal@msz.gov.pl. Wnioski o transkrypcję aktów stanu cywilnego,jak i inne dokumenty są dostępne na stronie internetowej Konsulatu w zakładce FORMULARZE. Informacje o opłatach (pobieranych w przypadku załatwiania spraw za pośrednictwem Konsulatu) również na stronie w zakładce OPŁATY KONSULARNE.

Źródło: http://www.chicago.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/sprawy_prawne/akty_stanu_cywilnego/umiejscowienie_/

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *