Amerykański paszport dla dziecka

Paszport jest nie tylko dokumentem tożsamości i potwierdzeniem naszego obywatelstwa ale jest przede wszystkim dokumentem wymaganym we wszystkich podróżach zagranicznych niezależnie od wieku podróżującego. Dlatego, jeżeli planujemy zabrać nasze urodzone w Stanach dzieci na następne wakacje do Polski – musimy postarać się o paszport dla nich.

Wyrobienie paszportu dla dziecka poniżej 16 roku życia:

JAK: W przypadku dziecka poniżej 16 roku życia niezależnie od tego czy jest to pierwsze podanie o paszport czy podanie o odnowienie dokumentu, który jest ważny 5 lat (w przeciwieństwie do normalnego paszportu ważnego 10 lat), wymaga stawienia się dziecka wraz z rodzicami lub opiekunami prawnymi osobiście w urzędzie gdzie będzie złożona aplikacja.

GDZIE: W Stanach aplikację paszportową można złożyć w Biurze ds. Konsularnych Departamentu Stanu, dział obsługi klienta Agencji Paszportowej a także w wielu wybranych urzędach pocztowych, biurach lokalnych rządów gminnych, powiatowych i miejskich a także sądach i bibliotekach publicznych.
(znajdź najbliższą placówkę tutaj: http://iafdb.travel.state.gov/ ). Podanie o paszport może być rozpatrzone w trybie normalnym i przyśpieszonym (za dodatkową opłatą) w normalnych placówkach, jeżeli jednak potrzebujemy paszportu natychmiast musimy się zgłosić bezpośrednio do Agencji Paszportowej (http://travel.state.gov/content/passports/english/passports/information/where-to-apply/agencies.html)

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

1. Wypełniona aplikacja DS-11 (do pobrania: http://www.state.gov/documents/organization/212239.pdf
Można ją również wypełnić na stronie i wydrukować tutaj : https://pptform.state.gov/?Submit2=Complete+Online+%26+Print

2. Jedno zdjęcie wielkości 2”x2” (oficjalne wymogi dotyczące zdjęcia: http://travel.state.gov/content/passports/english/passports/photos/photos.html )

3. Dowód na to,że dziecko jest obywatelem Stanów Zjednoczonych. Do takich dokumentów zazwyczaj zalicza się:
# Certyfikat/Akt Urodzenia (musi być wystawiony przez Miasto, Powiat lub Stan w którym dziecko się urodziło, pokazywać dokładne imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, informacje biura wystawiającego wraz z oficjalną pieczęcią i podpisem urzędnika wystawiającego);
# Poprzedni paszport amerykański, może być nieważny ale nie może być zniszczony;
# Konsularne Zgłoszenie Urodzenia za (Consular Report of Birth Abroad). Obywatele amerykańscy, którym urodziło się dziecko poza granicami Stanów mogą a wręcz powinni złożyć w najbliższej jednostce konsularnej podanie o CRBA inaczej zwanego FS-240. Zatwierdzone przez urzędnika konsularnego i wydane przez Amerykański Departament Stanu ten dokument jest dowodem obywatelstwa i może być użyty jako taki przy składaniu podania o paszport (szczegóły : http://travel.state.gov/content/passports/english/abroad/events-and-records/birth.html)
# Certyfikat Naturalizacji
# Certyfikat Obywatelstwa

4. Dowód na związek między dzieckiem i rodzicami lub opiekunami prawnymi. Do takich dokumentów zalicza się:
# Certyfikat/Akt urodzenia wystawiony w Stanach Zjednoczonych
# Zagraniczny Akt Urodzenia (przetłumaczony, notaryzowany)
# Dekret Adopcyjny
# Wyrok sądu dotyczący rozwodu i opieki nad dzieckiem
# Konsularne Zgłoszenie Urodzenia za Granicą czyli FS-240

5. Dokumenty i fotokopie tych dokumentów tożsamości (ze zdjęciem, oczywiście) obojga rodziców:
-ważne prawo jazdy (jeżeli wystawione w innym stanie, potrzebny jest drugi dokument potwierdzający) –ważny, niezniszczony paszport amerykański;
-certyfikat naturalizacji
-ważny identyfikator rządowy (miejski, stanowy bądź federalny)
-ważny dowód tożsamości służb wojskowych

6. Zgoda obojga rodziców. Jeżeli oboje rodziców jest obecnych przy składaniu aplikacji, oboje ustnie wyrażają zgodę w obecności urzędnika. Jeżeli jeden z rodziców jest nieobecny, drugi musi załączyć pisemną i NOTARYZOWANĄ zgodę w formie dokumentu DS-3053: Oświadczenie o wyrażeniu zgody (DS-3053: Statement of Consent do pobrania i wydrukowania tutaj: http://www.state.gov/documents/organization/212243.pdf ). Jeżeli nieletni ubiegający się o paszport ma tylko jednego rodzica, rodzic ten musi przedstawić dowód na to w formie:
# amerykański lub zagraniczny akt urodzenia na którym widnieją informacje tylko jednego, aplikującego rodzica;
# wyrok sądu przyznający wyłączne prawa do opieki aplikującemu rodzicowi (chyba, że ten wyrok sądowy ogranicza również prawa dziecka do podróżowania)
# wyrok sądu celowo zezwalający aplikującemu rodzicowi na złożenie podania o paszport dla dziecka;
# sądowe zarządzenie o niezdolności do wykonywania obowiązków rodzicielskich nieobecnego rodzica (Judicial Declaration of Incompetence);
# akt zgonu nieobecnego rodzica.
W przypadku, kiedy dziecko ma dwoje rodziców ale jeden z nich jest nieobecny i w żaden sposób nieosiągalny by wyrazić pisemną zgodę na wydanie paszportu dla dziecka, rodzic/opiekun aplikujący musi w dokumentach załączyć formularz DS-5525: Oświadczenie o Wyjątkowych/Specjalnych Okolicznościach . Oświadczenie to musi wyjaśniać w szczegółach nieobecność drugiego rodzica i niedawne próby nawiązania kontaktu (czy odnalezienia) z nieobecnym rodzicem. Aplikujący rodzic może być również poproszony o przedstawienie dowodów (np. Nakaz aresztowania, uwięzienia lub zakaz zbliżania się) w celu udokumentowania swojej sytuacji. Urzędnik przyjmujący aplikację może również zapytać o dodatkowe szczegóły sprawy jeżeli uzna, że przedstawione dowody są mało przekonujące. Wszystkie elementy tej procedury są częścią systemu chroniącego dzieci i nieletnich przed uprowadzeniami za granicę.
W przypadku gdy żaden z rodziców lub prawnych opiekunów nie może być obecny przy składaniu podania o paszport dla dziecka, osoba trzecia ubiegać się o wystawienie tegoż dokumentu pod warunkiem, że posiada podpisane przez każdego z rodziców/opiekunów i notaryzowane oświadczenie uprawniające ją do tego. Każde oświadczenie musi być opatrzone fotokopią dokumentu tożsamości rodzica/opiekuna. W przypadku gdy oświadczenie jest podpisane przez jednego rodzica osoba trzecia musi przedstawić dokumenty potwierdzające wyłączną opiekę nad dzieckiem rodzica, który wystawił oświadczenie ( patrz wyżej). Taka pisemna notaryzowana zgoda nieobecnego rodzica nie może być starsza niż trzy miesiące; jeżeli jest – należy zdobyć nowe, notaryzowane oświadczenie.

KOSZT:
Książeczka Paszportowa i Karta dla osoby Nieletniej ————————–$95+
tryb przyśpieszony – dodatkowe $25

Książeczka Paszportowa ————————————————————–$80+
tryb przyśpieszony – dodatkowe $25

Karta Paszportowa ———————————————————————$15+
tryb przyśpieszony – dodatkowe $25

 

Większość placówek przyjmuje różne formy płatności od kart kredytowych czy debetowych poprzez czeki personalne, money orders, przekazy bankowe po gotówkę. W większości przypadków placówki przyjmujące gotówkę wymagają dokładnie wyliczonej kwoty. Również często opłata za usługę przyśpieszoną jest liczona dodatkowo i przyjmowana jako osobna płatność. W każdym przypadku warto sprawdzić z placówką do której się wybieramy jakie formy płatności przyjmuje,gdyż te informacje mogą ulegać częstym zmianom. http://travel.state.gov/content/passports/english/passports/information/fees.html#payment_instructions

CZAS OCZEKIWANIA: Standardowy czas oczekiwania to od 4 do 6 tygodni. Możliwe jest przyspieszenie tego procesu na życzenie aplikanta, wtedy proces ten trwa ok 3 tygodni. W wyjątkowych sytuacjach można otrzymać paszport w czasie dwóch tygodni i poniżej – w zależności od okoliczności i możliwości Agencji Paszportowej.

 

 

 

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *